Kundizzjonijiet

Dan is-sit huwa ta’ proprjetà tal-Merlin Publishers Ltd. Kull informazzjoni, materjal, softwer, disinn tas-sit, test, grafika, illustrazzjonijiet, ritratti u vidjow, u kull kontenut ieħor li jista’ jkun fih is-sit, huwa ta’ proprjetà tal-Merlin Publishers Ltd sakemm ma jkunx imniżżel mod ieħor fuq is-sit, u għaldaqstant hu kollu protett mil-liġijiet tal-ħarsien tad-drittijiet tal-awtur.

Il-kontenut suċitat ma jistax jitniżżel, jiġi kkupjat, riprodott, ri-ppubblikat, imtella’ online, trażmess, miżmum, mibjugħ jew distribwit mingħajr ma qabel wieħed iġib il-permess bil-miktub ta’ sid id-drittijiet tal-awtur. Dan jeskludi t-tniżżil ta’ kopja waħda, għal użu personali u non-kummerċjali biss, sakemm jinżammu d-drittijiet tal-awtur kollha. Il-kontenut suċitat ma jistax jiġi modifikat.

Biex jintużaw xi partijiet mill-kontenut, u biex jintużaw kwotazzjonijiet/siltiet minn xi kotba ppubblikati mill-Merlin, wieħed għandu jagħmel talba f’dan is-sens lil Merlin Publishers, 42, Triq Mountbatten, Il-Blata l-Bajda HMR1574, Malta.

Links għal siti ta’ terzi, qegħdin hawn biss bħala servizz għal min juża dan is-sit, u għaldaqstant ma jimplikaw ebda assoċjazzjoni jew aċċettazzjoni tal-kontenut ta’ dawn is-siti mill-Merlin Publishers Ltd.

Filwaqt li jsir kull sforz biex prezzijiet u dettalji ohra marbuta mal-kotba msemmija f’dan is-sit, ikunu korretti u aġġornati, mhu qed issir ebda garanzija f’dan is-sens, u l-informazzjoni tista’ tinbidel minn mument għal ieħor.

Il-Merlin Publishers Ltd ma qed tagħmel ebda garanziji għal ebda parti mill-kontenut ta’ fuq dan is-sit.

Filwaqt li jsir kull sforz biex il-materjal fuq dan is-sit ma jkollu ebda virus, il-Merlin Publishers Ltd mhix f’pożizzjoni li tagħti garanziji f’dan is-sens, u ma tassumi ebda responsabbiltà għall-eventwali preżenza tagħhom.

 

Termini u kundizzjonijiet tal-eBooks

Ġenerali

(i) Kotba elettroniċi (eBooks) mixtrija minn das-sit ma jistgħux jiġu rritornati, stampati jew mibdula m’oħrajn.

(ii) Tista’ tniżżel l-eBook li tkun xtrajt, imma din il-liċenzja hija personali, mhux-esklussiva u mhux-trasferibbli lil terzi.

(iii) Il-kontenut tal-eBook ma jistax jiġi riprodott.

(iv) Ma tistax tuża l-eBook fuq iżjed minn sistema elettronika waħda fl-istess ħin, u ma tistax tqassam kopji mhux awtorizzati tal-eBook, jew tikkupjah, tagħmel fih ebda tibdel jew tittrasferih, interament jew parzjalment, mingħajr il-permess bil-miktub tal-Merlin Publishers.

Copyright

Il-kontenut kollu tal-eBook huwa protett mill-copyright. Ma tistax tħassar, tneħħi, tgħaddi lil terzi jew toħloq xogħlijiet derivattivi minn kwalsiasi parti tal-kontenut tal-eBook. Ebda parti minn ebda kapitlu tal-eBook ma jista’ jiġi trażmess bi kwalsiasi format jew mezz għal kwalsiasi raġuni, mingħajr il-permess bil-miktub tal-Merlin Publishers jew skont il-liġi.

Disclaimer

Dan l-eBook qed jinbiegħ “kif inhu”, mingħajr ebda garanzija ta’ kwalsiasi tip, kemm espressa kemm impliċita, inkluż mingħajr limitazzjonijiet, omissjonijiet, kompletezza jew garanziji impliċiti jew kompatibbiltà għal ma’ kwalsiasi skop jew aġġeġġ, u mingħajr ebda responsabbiltà għal danni minn inabilltà li jintuża l-eBook jew l-app li fih jinqara l-eBook. B’mod speċifiku, Merlin mhu qed jagħtu ebda garanzija ta’ aċċess kontinwu u illimitat għall-eBooks u l-app. Interruzzjonijiet tas-servizz ma jistgħux jiġru esklużi. Meta tixtri eBook inti qed taċċetta illi l-użu tas-servizz huwa kompletament għar-riskju tiegħek.

    Privatezza

    L-informazzjoni miġbura fuq dan is-sit titqies bħala kunfidenzjali, u ma jsir ebda użu minnha f’forma ta’ distribuzzjoni jew tqassim ma’ terzi. Il-Merlin ma żżommx informazzjoni li tista’ tidentifika lil dak li jkun, ħlief fejn min qed juża s-sit speċifikament jagħti din l-informazzjoni f’dan is-sens.

    Il-Merlin ma żżomm ebda dettall ta’ credit card jew informazzjoni oħra marbuta ma’ ħlas, u t-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ isiru direttament mal-Paypal u/jew faċilitajiet oħra ta’ e-ħlas li jistgħu jkunu offruti minn żmien għal żmien fuq dan is-sit